SFDR

Duurzaamheidsverklaring

VERORDENING (EU) 2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. De SFDR verplicht AXECO Participaties (een fondsbeheerder die onder het ‘uitgezonderde beheerdersregime’ ex artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht geregistreerd is bij de Autoriteit Financiële Markten, AFM) om informatie te verstrekken over de manier waarop duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd zijn in het investeringsbeleid. Volgens de SFDR is een duurzaamheidsrisico een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken (artikel 2.22 van de SFDR).

 

TRANSPARANTIE VAN GEDRAGSLIJNEN INZAKE DUURZOOMHEIDSRISICO’S (ARTIKEL 3 SFDR) EN VERDUURZAMINGSKANSEN

Artikel 3 SFDR vereist financiële marktdeelnemers informatie te publiceren op hun website over hun gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeslissingsprocedure.

AXECO Participaties is van mening dat het in overweging nemen van duurzaamheidsrisico’s in de investeringsprocedure inherent is aan haar overtuiging en investeringsfilosofie dat financieel en maatschappelijk succes hand in hand dienen te gaan. De  thema’s waarin AXECO hoofdzakelijk investeert zijn sterk verankerd met haar investeringsfilosofie (“AXECO Participaties Investeringsthema’s”). Deze thema’s zijn i) Gezondheid & Welzijn, ii) Sterkere samenleving en iii) Duurzame waardeketens. AXECO Participaties neemt duurzaamheidsrisico’s en verduurzamingskansen daarmee altijd (binnen de capaciteiten die zij heeft) mee in haar investeringsproces. Onderstaand zal kort worden toegelicht hoe dit vorm wordt gegeven.

AXECO Participaties heeft als doel om investeringen te doen waarbij maatschappelijk en financieel succes hand in hand gaan. Bij de screening van nieuwe investeringen (pre due diligence) wordt geanalyseerd op welke wijze de onderneming een maatschappelijk bijdrage levert, alsook in hoeverre de onderneming eventuele duurzaamheidsrisico’s met zich mee brengt en welke ondernemingen dus niet in aanmerking komen als investering in verband met een onvoldoende maatschappelijke bijdrage of eventuele (materiële) duurzaamheidsrisico’s.

Gedurende de due diligence periode wordt vervolgens uitvoerig bestudeerd in hoeverre de onderneming duurzaamheidsrisico’s meeneemt in haar bedrijfsvoering en hoe zij haar maatschappelijke bijdrage invult. AXECO Participaties voert deze ESG due diligence (i.v.m. haar huidige omvang/ capaciteit) op dit moment voornamelijk zelf uit.

Gedurende de investeringsperiode ondersteunt AXECO Participaties haar deelnemingen bij het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s en verduurzamingskansen en zij streeft ernaar deze samen met haar ondernemingen te verwezenlijken, voor zover mogelijk en nodig, om risico’s te mitigeren en kansen te verwezenlijken.

 

TRANSPARANTIE VAN ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DE DUURZAAMHEID OP ENTITEITSNIVEAU (ARTIKEL 4 SFDR)

AXECO Participaties verklaart in overeenstemming met artikel 4.1 (b) SFDR geen rapportering over de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te overwegen. De reden hiervoor is dat zij minder dan 500 werknemers heeft en niet in staat is om alle data van alle investeringen te verkrijgen/ meten die op grond van de SFDR gerapporteerd dient te worden aan investeerders aangezien dit (te) belastend is vanuit administratief oogpunt.

 

TRANSPARANTIE VAN HET BELONINGSBELEID MET BETREKKING TOT DE INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEIDSRISICO’S (ARTIKEL 5 SFDR) EN VERDUURZAMINGSKANSEN

Artikel 5 SFDR vereist financiële marktdeelnemers informatie te publiceren op hun website over de wijze waarop het beloningsbeleid strookt met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Het beloningsbeleid van AXECO Participaties is erop gericht om de belangen van de investeerders, portfoliobedrijven en AXECO-werknemers met elkaar in lijn te brengen. Door het in lijn brengen van de belangen, wordt het nemen van extreme risico’s door werknemers gemitigeerd en worden verduurzamingskansen verder vormgegeven.

Bij de beloning van de betrokken werknemers wordt ook rekening gehouden met de naleving van alle beleidslijnen en procedures die binnen AXECO Participaties van kracht zijn, met inbegrip van die welke betrekking hebben op het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico’s bij het investeringsbesluitvormingsproces.

Werknemers worden daarbij ook op een niet-financiële manier beloond voor het integreren van duurzaamheidsrisico’s en verduurzamingskansen bij de investeringsprocedure.